جامباتیستاولی

کالکشن کوتور بهار2021 جامباتیستا ولی

جامباتیستا ولی رو همیشه با لباس های حجیم میشناسیم. در کالکشن کوتور جدیدش هم دوباره همون حجم ها و همون شکوه رو تکرار کرد و تازه اظهار کرد که تعجب میکنه چرا بقیه طراحا روی تزئینات کار میکنن چون بنظرش کوتور تنها در مورد حجمه.

<<< ادامه