خرفات_لباس

خرافات درباره لباس

خرافات بخش جالبی از هر فرهنگ در جهان است.این باورهای عجیب و غریب برپایه شواهد اندک و غیرقابل استناد هستند، اما توانستهاند رفتار انسان را در طول تاریخ تغییر دهند. در بسیاری از فرهنگها این خرافات به صورت عادات و سنتها در آمدند و افراد بدون فکر به آنها عمل میکنند.در مقاله میخواهیم تعدادی ازین خرافات را درباره پوشش و لباس معرفی کنیم. با ما همراه باشید.

<<< ادامه