خیریه_مد

نائومی کمبل، متهم به فساد اقتصادی

خیریه نایومی کمبل سوپر مدل مشهور مورد تحقیق مالی قرار گرفته است. به نظر شما آیا این اتهامات واقعی هستند؟

<<< ادامه