سیاست_در_فشن

تاریخچه تاثیر سیاست بر دنیای مد و فشن

شما میدانید که ورود برخی از آیتم هایی که امروزه ما استفاده میکنیم از کجا و چگونه وارد دنیای فشن شده است؟ تا به حال فکر کرده اید که این آیتم ها به چه شکلی از دنیای سیاست تاثیر گرفته اند؟ این مقاله را بخو انید تا ببینید نتیجه ی قدرت و قدرت طلبی در دنیای فشن چه بوده است.

<<< ادامه