صنایع دستی

صنایع دستی در لباس‌های دنیا

در این مطلب به سراغ صنایع دستی رفته‌ایم که در پوشاک مناطق مختلف تاثیر داشته‌اند. هر فرهنگی از این صنایع حفاظت می‌کند چون نمادی از ماهیت و تفکر آن فرهنگ است و حتی در خیلی از جوامع تلاش شده است تا این صنایع به روز شوند و از آنها بیشتر استفاده شود.

<<< ادامه