مدپایدار

برندهای پیرو مد پایدار

در حالی که “مد سریع” لباس هایی را توصیف می کند که ارزان ساخته شده و برای استفاده کوتاه مدت در نظر گرفته شده است، مد “پایدار” برعکس است و حتی گاهی اوقات به عنوان “مد آهسته” نامیده می شود. چرخه عمر کامل محصول و به همه چیزهایی که تحت تأثیر آن هستند، از محیط زیست، کارگران و جوامعی که در آنجا تولید می شود تا مصرف کنندگانی که آن را خریداری می کنند، احترام میگذارد. البته نام هیچ برند فوق مطرحی در این لیست دیده نمیشود!!

<<< ادامه