مصرف

راه‌هایی برای مصرف پایدارتر

ما هر روز تصمیماتی می‌گیریم که می‌تواند بر زندگی همه‌ی جانداران تاثیرگذار باشد. با تصور تاثیر تصمیمات ما تا کنون بر روی کره‌ی زمین می‌شود فرض کرد تغییر رویه‌ی مصرف ما مفید خواهد بود.

<<< ادامه