ووگ

روز مطبوعات

سوم می روز مطبوعات است. مجلات مد از جمله محبوب‌ترین مجلات در سراسر دنیا هستند. این مجلات چه تابوشکنی‌هایی داشتند و چه طور از جامعه تاثیر گرفتند و بر آن تاثیر گذاشتند؟

<<< ادامه

همکاری گالیانو و کویزومی

فکر می‌کنید اگر طراحان بزرگ بخواهند لباس‌های یکدیگر را دوباره طراحی کنند چه اتفاقی خواهد افتاد و طرح‌ها چگونه تغییر می‌کنند؟ خب برای فهمیدن جواب می‌توان به طراحی دوباره لباس‌های جان گالیانو و تومو کیوزومی نگاهی بیندازیم و ببینیم آن دو چگونه به طراحی‌های یکدیگر نگاه می‌کنند و چگونه آن را تغییر می‌دهند.
کدام طراحی را بیشتر دوست دارید؟ قبل از تغییر یا بعد از آن؟

<<< ادامه