kennedy

استایل ژاکلین کندی

بعضی از نظریه‌ها دلیل افسانه شدن قتل کندی را جکی میدانند. جکی ساعت‌ها بعد از قتل او با لباس و دستکش‌های خونی در محافل دیده شد. جکی بعد ها گفت میخواستم همه ببینند که ما با چه کردند.
تاریخ نشان می‌دهد که حق با او بود و عکس‌های او با لباس‌ خونی در حال پیاده شدن از هواپیما در همه رسانه‌ها منتشر شد و همه را شوکه کرده بود.

<<< ادامه